Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho AGREF spol. s r.o., so sídlom Komárno, Štúrova č.5, a opisuje postup, akým spôsobom postupovať  pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

 

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad – faktúru opatrenú všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky, vyplývajúcimi z platných právnych predpisov a to najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list).

Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje vyššie uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

 

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov pre spotrebiteľa, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). V tomto prípade je to uvedené vždy  pri tovare, v popise tovaru, prípadne v názve tovaru, alebo je tovar umiestnený v sekcii elektronického obchodu so zodpovedajúcim názvom (napr. bazár, second hand atď,).

Pri niektorých druhoch produktov môže byť výrobcom daná záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú konečným spotrebiteľom (podnikatelia), obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa), tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre neho platí podľa zákona.

Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste-faktúre. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v znení neskorších zmien a predpisov, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

Pri predĺženej záručnej lehote sa  reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

 

a) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť baliacej pásky , poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu.Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je zjavne neúplná, alebo poškodená.Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

b) Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: obchod@bartalmix.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bezodkladne zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

c)  Miestom pre uplatnenie reklamácie je AGREF spol. s r.o., so sídlom Komárno, Štúrova č.5,  Slovenská republika. Ak je však v záručnom liste tovaru uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo v  autorizovanom servisnom stredisku.

d)  V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, je nutné reklamáciu oznámiť písomne na emailovej adrese obchod@bartalmix.sk, kupujúci bude následne oboznámený s postupom reklamácie, tzn. Či reklamovaný tovar dodať na adresu predávajúceho, alebo kontaktovať autorizovaný servis a uplatňovať reklamáciu priamo v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu.

 

e)  Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho, alebo autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočnú adresu a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti iným spôsobom. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (pozri nižšie).

 

f)  Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný, alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti iným spôsobom.

 

g)  Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

 

  1. neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, mechanickým poškodením tovaru, či zanedbanou starostlivosťou o tovar.
  2. použitím, ktoré sú v rozpore s užívateľskou, alebo inštalačnou príručkou.
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené.

h) Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim v reklamačnom formulári, ktorý je k dispozícii na stránke elektronického obchodu www.bartalmix.sk. Pre uvedenie chyby preferujeme písomnú formu tzn. Zaslanie formulára na emailovú adresu obchod@bartalmix.sk

i) Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamačného konania v prípade, že je reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti znečistené, či nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu. Výnimku tvorí znečistenie, ktoré je obvyklé pri danom druhu tovaru.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zodpovedajúcom stave, to znamená v zhode s kúpnou zmluvou*, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Keď je kupujúcim konečný spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky právo:

a)      ak ide o chybu odstrániteľnú, na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru, alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.

b)      ak  ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má právo na výmenu chybného tovaru, alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V prípade zľavy nie je možné reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ, a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Ak si zákazník neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutí času, keď sa oprava, alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má spoločnosť AVVIS spol. s r.o. právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 1,-€ za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol zákazník povinný ju vyzdvihnúť, spoločnosť AGREF spol. s r.o., si vyhradzuje právo odpredaja veci 3 osobe. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej reklamácie, vyplatí AGREF spol. s r.o. zákazníkovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí zákazník uplatniť u spoločnosti AGREF spol. s r.o.

*)Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom, alebo jeho zástupcom popisované, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Ak je kupujúcim podnikateľ:

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

a) Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

b) Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho písomne, buď prostredníctvom krátkej textovej správy SMS, alebo e-mailom

Ak si zákazník neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutí času, keď sa oprava, alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má spoločnosť AGREF spol. s r.o. právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 1,-€ za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol zákazník povinný ju vyzdvihnúť, spoločnosť AGREF spol. s r.o., si vyhradzuje právo odpredaja veci 3 osobe. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej reklamácie, vyplatí AGREF spol. s r.o. zákazníkovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí zákazník uplatniť u spoločnosti AGREF spol. s r.o.

 

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.5.2014. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle spoločnosti , alebo ako dokument na www.bartalmix.sk

 

 

Za spoločnosť AGREF spol. s r.o. schválil Ing. Koloman Olegra

OGM3N