Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky  upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru  medzi spoločnosťou AGREF spol. s r.o. -ďalej len "predávajúci" a jej odberateľmi -ďalej len "kupujúci".

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou AGREF spol. s r.o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky prostredníctvom e-shopu na adrese www.bartalmix.sk, alebo telefonicky na telefónnych číslach uvedených na stránke www.agref.sk, potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

AGREF spol. s r.o., IČO: 00682098, IČ_DPH: SK2020399150 so sídlom 945 01 Komárno, Štúrova 5, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 230/N.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa  tel. č.: 037/7720 001             037/7720 034  fax č.: 037/ 7720 024

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka  zák. č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, a zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)

osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov.

osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Z.z. . v znení neskorších zmien a predpisov.

 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ  potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu a to vrátane dohodnutej ceny, možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán, alebo na základe zákonom daných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ  potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu a to vrátane dohodnutej ceny, možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán, alebo na základe zákonom daných dôvodov.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Všetky ceny sú zmluvné.  V eshope na internetovej stránke www.bartalmix.sk,sú vždy aktuálne a platné ceny.

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (prepravné, poplatok za dobierku  atď.). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky, alebo e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

 

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Prostredníctvom elektronického obchodu na http://www.bartalmix.sk (ďalej len "e-shop")

Elektronickou poštou na adrese obchod@bartalmix.sk

Predávajúci odporúča a preferuje, aby kupujúci vykonával objednávky cez elektronický obchod.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch sídla firmy predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o alikvótnu  čiastku zodpovedajúcu poškodeniu. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený, alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s kópiou nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, na ktorý bude uskutočnené prípadné vrátenie kúpnej ceny, alebo možnosť vyčerpať prostriedky ďalším nákupom.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu, alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

a) platba vopred bankovým prevodom

b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

c) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou: Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou UPS, alebo Slovensku poštou. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní tovaru, prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky  podľa priloženého prepravného listu, a skontroloval počet balíkov, či prípadné poškodenie obalu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín kontaktovať prepravcu a riešiť prípadné nároky s ním.

Dodatočné reklamácie neúplnej dodávky tovaru, alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad, mimo tovaru, kde je výrobcom striktne požadovaný záručný list..

Prepravné náklady (platia pre VO a MO predaj)

Prepravu tovaru zabezpečujeme spoločnosťou UPS. Cena závisí od ceny objednaného tovaru. Ak suma objednávky bez DPH nepresiahne 50 EUR, prepravné činí 5,90 EUR.V prípade objednávky od 50 do 150 EUR bez DPH, účtujeme cenu prepravného vo výške 3,50 EUR. Ak suma objednávky presiahne 150 EUR bez DPH, prepravné náklady hradí dodávateľ, teda my. Poplatok za dobierku sa účtuje v každom prípade, a to vo výške 1,50 EUR bez DPH.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 5 2014. Tieto VOP sú k dispozícii v sídle spoločnosti, alebo ako dokument na www.bartalmix.sk.

Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť AGREF spol. s r.o. schválil Ing. Koloman Olegra.

ZWMxM